Polityka prywatności

1. Administrator danych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest FG DEVELOPMENT SP. Z O.O. z siedzibą w ul. Włodarzewska 87B/105, 02-393 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000682935, NIP: 7010700116,dalej także nazywana „Spółką ”.

2. Jak się skontaktować ze Spółką

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

@pod adresem e-mail:biuro@nadmrowka.pl
telefonicznie:609-523-654

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: biuro@nadmrowka.pl.

3. Jakie dane zbieramy i w jakim celu?

Zakres i cel zbierania przez nas danych, zależy m.in. od zakresu Państwa aktywności w serwisie lokumwarszawa.pl („Serwis”).

 1. Dane potencjalnych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy
  Jeżeli chcą Państwo rozpocząć współpracę z nami, potrzebujemy danych niezbędnych do oceny Państwa kwalifikacji i kontaktu, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wykształcenie i umiejętności.

  Dane osobowe potencjalnych pracowników i współpracowników są przetwarzane:
  • w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (w tym umowy B2B) – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy , której stroną będzie ta osoba;
  • w celu wykorzystania Państwa danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
  • w celu dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu i obronie przed potencjalnymi roszczeniami.

 2. Dane osobowe potencjalnych klientów i podwykonawców Administratora
  Przetwarzamy dane potencjalnych klientów i podwykonawców, w ramach informowania o naszej działalności (prowadzonych inwestycjach), w tym imię i nazwisko, stanowisko oraz dane kontaktowe w celu:
  • w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy , której stroną będzie ta osoba;
  • zaproponowania naszych usług, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes;
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
  • w celach archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na archiwizacji składanych ofert do celów statystycznych oraz analitycznych;

 3. Dane osobowe osób, które są klientami Administratora
  Jeżeli są Państwo klientami Administratora, tj. osobami lub podmiotami kupującymi nieruchomości od Administratora, przetwarzamy Państwa dane w celu:
  • wykonania umowy (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego oraz jego archiwizowanie – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
  • reklamy i promocji działalności Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu naszych usług;

 4. Dane osobowe podwykonawców Administratora
  Jeśli są Państwo podwykonawcami Administratora, tj. takimi podmiotami, jak firmy budowalne, agencje sprzedające inwestycje, architekci, przetwarzamy Państwa dane w celu:
  • wykonania umowy (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego oraz jego archiwizowanie – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
  • reklamy i promocji działalności Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu naszych usług;

 5. Dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji klientów/podwykonawców
  Jeśli są Państwo osobami uprawnionymi do reprezentowania klientów/podwykonawców upoważnionymi do prawidłowego zawarcia umowy w ich imieniu (m.in. wspólnikami, członkami zarządu, pełnomocnikami, prokurentami), przetwarzamy Państwa dane w celu:
  • zidentyfikowania przez nas osób uprawnionych do reprezentowania klienta/podwykonawcy w celu sporządzenia i prawidłowego zawarcia umowy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na sporządzeniu i prawidłowym zawarciu umowy;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw

 6. Dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktu z klientami/podwykonawcami
  Jeśli są Państwo osobami wyznaczonymi do kontaktu w ramach wykonywania umowy w imieniu klienta/podwykonawcy, przetwarzamy Państwa dane w celu:
  • utrzymywania kontaktu przy wykonywaniu umowy – podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na wykonywaniu zawartych umów;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;

 7. Dane Użytkowników, które pobierane są automatycznie po wejściu do Serwisu
  W celu umożliwienia świadczenia usługi oraz w celu ochrony praw autorskich, jak również w celach statystyczno-rozliczeniowych Serwis przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu. W tym celu serwer:
  • monitoruje adres IP, z którego łączy się Użytkownik,zbiera informacje statystyczne o przeglądanych stronach.
  Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.

  System informatyczny, z którego korzysta Serwis automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z Serwisem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na Serwis i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Serwisu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania, co stanowi prawnie uzasadniony interes.

  Dane mogą być także przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw.

  Dane te nie są nigdy łączone z innymi danymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 8. Formularz kontaktowy
  W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu kontaktuje się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, jest on proszony o podanie danych identyfikacyjnych niezbędnych do nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub przygotowania oferty, takich jak imię, nazwisko oraz adres e-mail. Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt bądź ułatwienia kontaktu.

  Jeśli korzystają Państwo z formularza kontaktowego, Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu:
  • odpowiedzi na zadane pytanie – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
  • marketingu bezpośredniego usług Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda;

4. Jak długo Spółka przetwarza dane osobowe?

Okres przetwarzania danych zależy od podstawy prawnej i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

 • przez czas niezbędny do wykonania umowy;
 • do czasu wniesienia sprzeciwu;
 • do czasu cofnięcia zgody;

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

5. Jakie prawa przysługują klientom w stosunku do ich danych osobowych?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;sprostowania danych;
usunięcia danych;ograniczenia przetwarzania
przenoszenia danych;wniesienia sprzeciwu;
cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody);wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI .

6. Komu są udostępniane dane osobowe?

Dane osobowe na podstawie odpowiednich umów są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki, w tym m.in. dostawcom usług IT lub usług księgowych. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nas danych.

Dane naszych klientów mogą być udostępniane notariuszom dokonującym notarialnych czynności związanych z umowami nabycia nieruchomości.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

7. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników poza obszar EOG, z zastrzeżeniem danych pochodzących z wtyczek mediów społecznościowych, zgodnie z informacją zawartą w pkt 8. Media społecznościowe oraz narzędzi naszych partnerów, zgodnie z informacją zawartą w pkt 9. Narzędzia naszych partnerów.

8. Media społecznościow

W Serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook oraz Instagram.

W związku z korzystaniem z Serwisu, który zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła Serwis, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez Państwa danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w Serwisie bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w Serwisie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokujące skrypty.

9. Narzędzia naszych partnerów

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują wyłącznie określone przez nas cele. Poniżej przedstawiamy informacje o naszych partnerach oraz stosowanych przez nich narzędziach.

 1. Google Analytics
  W Serwisie używamy narzędzia do analizy Google Analytics, udostępnianego przez Google Ireland Limited („Google”) z siedzibą w Irlandii. W ramach tej funkcji wykorzystujemy pliki cookies do zdobywania i analizy informacji dotyczących m.in. liczby odwiedzanych stron, skuteczności naszych kampanii marketingowych czy czasu spędzanego w Serwisie. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do poprawienia jakości Serwisu.
 2. Facebook Pixel
  Administrator korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Państwa spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , USA, lub, jeśli użytkownik znajduje się w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Informacje o korzystaniu z informacji przez Facebook dostępne są w polityce prywatności Facebooka:https://www.facebook.com/privacy/explanation

.

10. Polityka cookies

W ramach korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Serwis stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na Państwa urządzeniach (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

 • dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodobań Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie Państwa urządzenia i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jednostkowych potrzeb);
 • utrzymania sesji w ramach serwisu internetowego po zalogowaniu;
 • tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszego serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron);
 • dostarczania Państwu treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom.

Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze.

Zmiana ustawień plików cookies

Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. W każdej chwili jednak mają Państwo możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies powinni Państwo zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu Administrator nie może zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli nie dokonają Państwo zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym. Oznacza to, iż Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

11. Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 3.04.2023 roku.

Nad Mrówką @ 2023